Mötesplatsen för dig inom svensk industri, okt, 21 2018
Senaste Nytt

Nytt förslag om ytterligare optimering av miljötillsyn

Rengöring efter ett oljeutsläpp. Foto: wikipedia, kredit: New Zealand Defence Force
Rengöring efter ett oljeutsläpp. Foto: wikipedia, kredit: New Zealand Defence Force
Publicerad av
Markku Björkman - 13 okt 2017

Det svenska systemet för miljötillsyn och sanktioner har varit föremål för flertalet olika regleringar och korrigeringar i syfte att öka effektiviteten. Trots detta förekommer en stor variation i kvaliteten samt omfattningen av arbetet vid tillsynsmyndigheter runt om i landet, skriver advokatfirma Foyen, som har idag ca 80 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun.

I det nya betänkandet SOU 2017:63 Miljötillsyn och sanktioner presenteras därför krafttag i ett försök att optimera resurserna i systemet. Lagändringarna föreslås träda ikraft 1 juli 2018.

Det nuvarande Tillsyns – och föreskriftsrådet föreslås läggas ned. Rådets aktiviteter och seminarier har enligt utredningen varit uppskattade men omfattande kritik har även riktats mot rådets verksamhet och bedöms av utredningen inte vara tillräckligt effektivt. 

- En effektiv tillsyn är en grundförutsättning för att uppfylla miljöbalkens tanke om ett sammanhållet regelsystem på miljöområdet, anser Foyen.

 Kraven från EU ger medlemsstaterna fria tyglar att själva upprätta en fungerande tillsynsorganisation. 
Trots att Sverige genom rättsregler uppfyller kraven är det visat att de i praktiken sällan efterlevs. Utredningen pekar därför på behovet av en tydligare samlad statlig styrning, åtgärder för ökad samverkan samt en mer progressiv dialog med näringslivet som nycklar för att kvalitetssäkra det etablerade systemet.

- Utredningen framhåller att den nuvarande organisationsstrukturen i grunden är bra. De förändringsåtgärder som förslås bör därför skapas utifrån denna och någon ny myndighet, likt den som tidigare Miljömyndighetsutredningen (SOU 2015:43) förslog, skulle enbart riskera att skapa dröjsmål i handläggningen och en rättsosäkerhet i systemet under en lång tid framöver., anmärker Foyen.

Dagens decentralisering av tillsynen kan istället vara till fördel, enligt Foyen, eftersom projektens lokala förankring och variationer tenderar att belysas på ett effektivare sätt. Kommuners fortsatta ansvarsroll för miljötillsynen lämnas däremot inte orörd. En möjlighet för Länsstyrelsen att ingripa med föreläggande mot kommun som inte uppfyller de skyldigheter som följer av uppdraget bör enligt utredningen införas.

- En intressant aspekt som dock framkommer i den aktuella utredningen är förslaget på en specifik forumregel vilket innebär att enbart tingsrätter som är mark – och miljödomstolar ska vara behöriga att pröva miljöbrottsfrågor. En nyhet som i stor omfattning skulle öka kompetensen i dessa mål, men också riskera en alltför lång väntan för den enskilde innan avkunnad dom, skriver advokatbyrån Foyen.

Källa: Foyen

Annons

Annons

Annons