Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Nio av tio anställda som dör i arbetsrelaterade olyckor är män

Fotograf: Mia Åkermark.
Fotograf: Mia Åkermark.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 05 maj 2017

Nio av tio arbetsrelaterade dödsolyckor drabbar män. Det visar fyra forskningsrapporter som Arbetsmiljöverket presenterar idag.

Dödsolyckor drabbar också i högre grad äldre personer än yngre. Könsnormer och en machokultur på arbetsplatser påverkar attityder till säkerhet och risker i arbetsmiljön.

 

Kvinnor och män har liknande risk att drabbas av en dödsolycka om förhållandena i arbetsmiljön är likartade. Men mönstret under de senaste tio åren är tydligt – bland dem som dör till följd av arbetsolyckor är en stor majoritet män.

– Att könsfördelningen ser ut som den gör beror på att män i högre grad än kvinnor finns i de branscher där olycksfrekvensen är hög. Vi behöver öka kunskapen om vilka riskfaktorerna är och hur arbetsgivare tillsammans med de anställda kan förebygga och minimera antalet arbetsrelaterade dödsfall, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Varje år drabbas omkring 10 000 personer av en allvarlig arbetsolycka med minst 14 dagars sjukskrivning. Omkring 50 personer per år omkommer på jobbet.  Dödsolyckor drabbar i högre grad äldre personer än yngre, och mer än hälften av männen som omkom var över 50 år. En förklaring är att äldre oftare får svårare skador och har högre risk för dödlig utgång än yngre om de utsätts för samma typ av skadevåld.

Machokultur ökar risktagande

Föreställningar om kön har betydelse för säkerhetsarbetet och arbetsrelaterade olyckor, särskilt inom mansdominerade yrken med hög andel olyckor och dödsolyckor. Könsnormer och yrkesidentiteter som framhåller fysisk styrka, uthållighet, risktagande och praktisk kompetens påverkar attityder till säkerhet, risktagande och arbetsmiljö.

– Forskningen visar att det i vissa fall kan handla om köns- och yrkesideal från en industriarbetartradition, där fysisk styrka, uthållighet, förmåga att utstå smärta och praktisk kompetens är viktiga ingredienser. Därför är det viktigt att arbetsgivare i styrning och ledning har ett genustänk i sitt arbete för att se vilka specifika risker det finns, säger Erna Zelmin-Ekenhem.  

En omfattande forskning visar att ledningens motivation och engagemang för säkerhetsfrågor har betydelse för antalet skador och olyckor på arbetsplatsen.

Branscher med flest dödsfall på jobbet

Byggindustrin är den hårdast drabbade sektorn när det gäller dödsfall på jobbet. Andra olycksdrabbade branscher är transport och jordbruk- och skogsindustrin.

Fordonsrelaterade olyckor utgör cirka hälften av alla dödsolyckor, och hälften av dem sker i vägtrafikområden. Fallolyckor är en vanlig orsak till dödsolyckor och då främst fall från höjd. Många sådana olyckor inträffar inom byggverksamhet, och analysen tyder på att tekniska brister i byggställningar kan vara ett område för förbättringar.

Annons

Annons

Annons