Mötesplatsen för dig inom svensk industri, feb, 20 2019
Senaste Nytt

LNG-terminal i Nynäshamn

Publicerad av
Redaktionen - 18 nov 2008

Naturgasterminalen ska enligt planerna tas i drift under 2010. I anläggningen ska naturgas i flytande form, LNG, lagras och för att sedan distribueras ut till olika användare. Terminalen är planerad att byggas på Brunnsviksholmen i anslutning till Nynas raffinaderi. Det är en lokalisering som erbjuder god säkerhet, liten miljöpåverkan och närhet till den expansiva Mälarregionen.

Bakgrunden till den planerade naturgasterminalen är ett gemensamt intresse hos de tre parterna att ersätta användningen av oljeprodukter med naturgas. Nynas kan tack vare en övergång till naturgas minska koldioxidutsläppen från raffineringsprocessen. Samtidigt kan Fortum bygga en miljöanpassad anläggning för stadsgas, vilken tar emot leveranser av flytande naturgas från terminalen. För AGAs kunder blir naturgas ett renare och effektivare alternativ till gasol och eldningsolja. Att naturgas ersätter oljeprodukter som lättbensin och eldningsolja, kommer inom några år bidra till en minskning av koldioxidutsläppen med mer än 200 000 ton per år. Beräkningar gjorda av AGA pekar på att varje ton LNG som passerar terminalen kommer att leda till en genomsnittlig minskning av CO2 utsläppen med ett ton.

Nytt bolag
AGA, Nynas och Fortum har bildat Nynäshamns Gasterminal AB för att genomföra LNG-projektet. AGA planerar att sälja naturgas till kunder i Mälardalen och Bergslagen, som alternativ till gasol och eldningsoljor. Naturgas är en säkrare produkt att hantera och medför att utsläppen av koldioxid från kundernas anläggningar minskar. Nynas använder nafta för att producera vätgas som behövs för att tillverka till exempel transformatoroljor. Nafta avger relativt mycket koldioxid och behöver ersättas med en mer miljöanpassad råvara, speciellt som efterfrågan på Nynas produkter ökar.
Även Fortums stadsgasanläggning i Stockholm använder nafta som råvara. En naturgasterminal i Nynäshamn gör att Fortum kan bygga en ny modern anläggning, som även underlättar utbyggnaden av biogasen i Mälarregionen. Flera platser har studerats i området mellan Stockholm och Nyköping och det visar sig att Brunnsviksholmen är det bästa alternativet. Dessutom ligger området i anslutning till en industrianläggning, vilket möjliggör god säkerhet och liten miljöpåverkan.

Terminalen i Nynäshamn
Brunnsviksholmen, där den planerade LNG-terminalen ska uppföras, ligger i anslutning till Nynas raffinaderi. På den nordöstra delen av ön ska det byggas en hamn med plats för fartyg som är maximalt 160 meter långa och har ett djupgående på 9 meter.
För att lagra den flytande naturgasen byggs en 35 meter hög cistern. Det kommer även att uppföras en 50 meter hög skorsten. Vid för högt tryck förbränns naturgas i den fackla som finns uppe på toppen istället för att släppas ut i luften.
Från cisternen pumpas flytande naturgas till en billutlastningsanläggning och en förångaranläggning. Vid bilutlastningen pumpas LNG över i oförändrad form till tankbilar för leverans till industrikunder i Mälardalen samt till Fortums stadsgasnät.
I förångaranläggningen omvandlas den nedkylda flytande naturgasen till gasform med en temperatur på plus 7 grader. Gasen transporteras i ledning till raffinaderiet för att användas som råvara för tillverkningen av vätgas.
Terminalen kommer att påverka landskapsbilden något från sjösidan, eftersom man kan uppfatta det som om industriområdet tagit ännu ett steg ut i skärgårdsmiljön. Det ska även byggas en väg till Brunnsviksholmen, samt ytterligare en väg längs stranden på fastlandet.

LNG-gas förvandlas till vätska
Naturgas består av brännbara gaser, som finns lagrade i jordskorpan. Den används i industriella processer, för uppvärmning av bostäder och som fordonsbränsle och är den tredje viktigaste energikällan i världen efter olja och kol. Naturgas är giftfri och avger inte stoff och sot när den används som bränsle. Den ger inte upphov till några utsläpp av svavel, tungmetaller eller kolväten och är ett bra alternativ till kol och olja för att minska koldioxidutsläppen.
Sänks temperaturen till minus 162 grader kondenseras naturgas till vätska, samtidigt som volymen blir 600 gånger mindre. Kondenserad naturgas kallas liquefied natural gas (LNG), det vill säga flytande naturgas. LNG transporteras med dubbelskrovade tankfartyg som har isolerade tankar av aluminium eller rostfritt stål. Motsvarande konstruktion används även för transporter med tankbilar.
Det finns många LNG-anläggningar i världen och tekniken är väl beprövad med goda erfarenheter sedan 60 år tillbaka. I Norge finns till exempel flera småskaliga, kustnära anläggningar. 2007 var globala LNG-marknaden drygt 29 procent av världens naturgasmarknad och motsvarade 240,6 biljoner Nm3. Intresset växer på grund av ökad efterfrågan på bränslen med mindre miljöpåverkan. En av de största anläggningarna ligger i Tokyo, den är 133 gånger större än den planerade anläggningen i Nynäshamn och har varit i drift i drygt 30 år utan olyckor.

Tidsplan
Förra året bjöds allmänheten in till ett Öppet Hus för att få information om projektet. Det har även arrangerats en utställning på biblioteket i Nynäshamn som visar hur den planerade LNG-terminalen ska se ut och hur landskapsbilden påverkas. Miljödomstolen har godkänt naturgasterminalen. Nynäshamns kommunstyrelse och kommunfullmäktige har tagit ställning till naturgasterminalens detaljplan, som tidigare godkänts av kommunens miljö- och samhällsbyggnadsnämnd. AGA, Fortum och Nynas fortsätter också sin planeringsprocess som bland annat innefattar att förhandla om avtal för leveranser av naturgas till terminalen. Naturgasterminalen ska enligt planerna tas i drift under 2010.

Miljö och säkerhet
Naturgas är energirik, men kan bara explodera om den stängs inne. De lagringstankar som ska användas i Nynäshamn har både inner- och yttertank och skulle ett oväntat läckage uppstå ventileras gasen bort, eftersom den är lättare än luft.
Naturgas ska betraktas som farligt gods på samma sätt som gasol eller giftiga kemikalier. Det finns alltid en risk att de tankbilar som ska transportera LNG kolliderar, kör av vägen eller får ett läckage. Bilarnas konstruktion gör dock att allvarliga skador kan förhindras.
När det gäller transporterna till havs kan ett fartyg med LNG gå på grund, kollidera eller få ett läckage. Fartygen är dock byggda för att klara omfattande skador och det har hittills aldrig inträffat några stora olyckor under LNG-transporter till sjöss. Riskerna för allvarliga skador vid LNG-terminalen är mycket små, enligt riskanalyserna ”extremt osannolika”. Det kommer också att finnas larm- och varningssystem som gör det möjligt att åtgärda eventuella problem i ett tidigt skede.

Annons

Annons

Annons