Mötesplatsen för dig inom svensk industri, okt, 22 2017
Senaste Nytt

Sämre än väntat för Atlas Copco

Foto: Atlas Copco
Foto: Atlas Copco
Publicerad av
Tommy Ekholm - 28 jan 2016

Atlas Copco redovisar ett resultat före skatt på 4.644 miljoner kronor (4.436) för det fjärde kvartalet 2015.

Det var 2 procent sämre än förväntningarna som låg vid 4.740 miljoner, enligt SIX News/Inquiry Financial.

Rörelseresultatet blev 4.824 miljoner (4.771), vilket gav en marginal på 18,9 procent (18,8). Väntat var 4.946 miljoner och 19,4 procent. Notera att jämförelse kan halta något då det i resultatet ingår jämförelsestörande poster -95 miljoner (-115) som analytikerna inte hade räknat med.

Denna jämförelsestörande post bestod av omstruktureringskostnader inom Kompressorteknik med -55 miljoner (-120) och en förändring i avsättningar för aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram -40 miljoner (-35). Analytikerna hade som sagt inte någon av dessa poster med i sina prognoser.

Justerat för ovanstående poster blev rörelseresultatet 4.919 miljoner (4.886), vilket gav en marginal på 19,2 procent (19,3). Väntat var 4.946 miljoner och 19,4 procent.

Nettoresultatet var 1.030 miljoner kronor (3.333), motsvarande 0,85 kronor per aktie efter utspädning (2,73). Väntat var 789 miljoner och 0,65 kronor.

I nettoresultatet ingår en avsättning på 2.802 miljoner på grund av EU-kommissionens beslut att klassa ett skatteupplägg i Belgien som olagligt statsstöd.

Intäkterna landade på 25.582 miljoner (25.360), väntat var 25.485 miljoner kronor. Tillväxten på totalt 1 procent fördelade sig på +0 procent struktur, +3 procent valuta, +0 procent pris och -2 procent volym.

Orderingången var 23.847 miljoner kronor (24.375), väntat var 24.163 miljoner. Tillväxten på totalt -2 procent fördelade sig på +0 procent struktur, +3 procent valuta, +0 procent pris och -5 procent volym.

Styrelsen föreslår en utdelning på 6,30 kronor per aktie (6,00 i ordinarie + 6,00 i extrautdelning), väntat var 6,25 kronor.

Atlas Copcos hade negativ organisk volymtillväxt i tre av fyra affärsområden i det fjärde kvartalet.

"Atlas Copcos serviceverksamhet var fortsatt robust i samtliga affärsområden och en måttlig tillväxt uppnåddes. Efterfrågan på Atlas Copcos utrustning minskade dock, totalt sett", skriver bolaget i rapporten.

"Efterfrågan från några kundsegment, till exempel från fordons- och elektronikindustrin var fortsatt gynnsam, medan andra kundsegment var fortsatt svaga, till exempel inom gruvor, bygg och anläggning, samt olja och gas."

Volymerna ökade för monteringslösningar och vakuumutrustning, men minskade för gruv- och anläggningsutrustning samt för kompressorer.

Geografiskt nåddes måttlig tillväxt i Europa. "Ordervolymerna ökade också i Indien men var lägre på många andra marknader, inklusive i Kina, Brasilien, Australien och USA", skriver bolaget.

Orderingången var 23.847 miljoner kronor (24.375), väntat var 24.163 miljoner. Tillväxten på totalt -2 procent fördelade sig på +0 procent struktur, +3 procent valuta, +0 procent pris och -5 procent volym.

Intäkterna landade på 25.582 miljoner (25.360), väntat var 25.485 miljoner kronor. Tillväxten på totalt 1 procent fördelade sig på +0 procent struktur, +3 procent valuta, +0 procent pris och -2 procent volym.

Bolagets finansiella mål är en total faktureringstillväxt på 8 procent per år. 2015 blev den totala tillväxten 9 procent, 2014 var den 19 procent, 2013 -11 procent, 2012 5 procent, 2011 14 procent och 2010 15 procent.

Atlas Copcos kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5.430 miljoner kronor (6.019) i det fjärde kvartalet 2015.

Rörelsekapitalet minskade med 1.381 miljoner (minskade 1.179), främst på grund av minskade varulager. Nettoinvesteringar i hyresmaskiner var 221 miljoner (224).

Kassaflödet efter investeringar uppgick till 4.669 miljoner (5.048).

Det operativa kassaflödet, vilket är det totala kassaflödet justerat för förvärv, utdelningar, återköp, förändringar i skuldsättning och i pensioner, justerat för valutasäkring av lån uppgick till 5.355 miljoner (4.876).

Nettoskuldsättningsgraden, dvs nettoskuld/eget kapital, blev 32 procent (30). Nettoskuld i förhållande till ebitda var 0,6 (0,7).

(SIX News)