Mötesplatsen för dig inom svensk industri, sep, 26 2017
Senaste Nytt

Tillverkningsindustrins konfidensindikator ökar

Foto: Väderstadsverken
Foto: Väderstadsverken
Publicerad av
Tommy Ekholm - 27 jan 2016

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin uppgick till 120,8 i januari. Det kan jämföras med reviderade 115,1 under månaden innan (preliminärt 114,3).

Analytikerna hade räknat med 111,0 enligt SIX News enkät. Spannet i förväntningarna sträckte sig mellan 108,0 till 112,7 med en median på 111,0.

"Uppgången förklaras av att en ökad andel företag anser att färdigvarulagren är för små (vilket bidrar positivt till uppgången i konfidensindikatorn) samt av mer positiva omdömen om orderstockarnas storlek. De förbättrade omdömena är i sin tur främst hänförbara till investeringsvaruindustrin", kommenterar KI.

För det totala näringslivet var indikatorn 112,1, vilket kan jämföras med oreviderade 112,3 månaden innan.

Utfallet för byggnadsindustrin var 110,3 att jämföra med reviderade 112,8 månaden innan (preliminärt 113,1).

"Nedgången förklaras av att byggföretagens mycket optimistiska anställningsplaner på tre månaders sikt dämpats något. De är dock fortfarande betydligt högre än det historiska genomsnittet. Företagens samlade omdöme om orderstockarnas storlek i nuläget har inte ändrats nämnvärt utan fortsätter att vara betydligt mer positivt än normalt", skriver KI.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln noterades vid 114,4, vilket kan jämföras med reviderade 115,9 månaden innan (preliminärt 116,7).

Nedgången till trots signalerar den, för sjätte månaden i rad, om ett mycket starkare läge än normalt, enligt KI.

"Alla tre ingående frågor drog ner indikatorn. De senaste tre månadernas försäljningstillväxt uppges ha skett i något mindre omfattning än vad som rapporterades förra månaden och förväntningarna på försäljningsvolymen på tre månaders sikt är något mindre optimistiska. Dessutom är företagen marginellt mer negativa om storleken på nuvarande varulager än i december."

För privata tjänstenäringar var noteringen 104,5 vilket kan jämföras med reviderade 106,3 månaden innan (preliminärt 106,5).

"Främst förklaras nedgången av något mindre optimistiska förväntningar på efterfrågeutvecklingen. Förväntningarna är dock fortfarande mer optimistiska än normalt. Andelen tjänsteföretag som uppger att den egna verksamheten har förbättrats de senaste tre månaderna är i stort sett oförändrad liksom andelen som rapporterar att efterfrågan har ökat. Bägge andelarna ligger något över sina historiska genomsnitt", skriver Konjunkturinstitutet.

(SIX News)